Hakkımızda

GAZİKÜLTÜR A.Ş.

Misyonumuz

Gazi Kültür Sanat Ticaret ve Turizm A.Ş. kültür, sanat ve turizm ile ilgili hizmet ve ürünlerin seçkin örneklerini halka hizmet ilkesiyle Gaziantepliler ile buluşturmak, Gaziantep’in tarihi, kültürel ve turistik zenginliğini tüm dünyaya tanıtmak ve Gaziantep’i ulusal ve uluslararası alanda; kültür, sanat ve turizm platformunun önemli merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla kurulmuştur.

Vizyonumuz

Halka hizmet anlayışının yanında kurumsal ve sürdürülebilir yapısı ile de alanında önemli bir şirket olarak kültür, sanat , turizm ürün ve hizmetler sunmak ve böylece Gaziantep’i ulusal ve uluslararası alandaki kültür, sanat ve turizm kentleri arasında ön sıralara taşımak, Gaziantep’in tarihi, çoğrafi ve kültürel zenginliklerini yurt içi ve yurtdışında tanıtmak.

Amacımız

Gazi Kültür A.Ş. kuruluş amacı doğrultusunda, Gaziantep’in kültürel, coğrafi ve sanatsal güzelliklerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak için kültürel organizasyonlar, yayımcılık faaliyetleri, açık alan reklamcılığı, ulusal ve uluslar arası panel, sempozyum ve festivaller gibi, geniş bir yelpazede organizasyonlar gerçekleştirir. Bu çerçevede kamuya açık ihalelere girerek ya da bizzat kendisi projeler üretip, finansmanını sponsorluklar ya da kendi öz kaynakları ile temin ederek kültür ve sanat alanında bir aktör olarak faaliyetlerde bulunur.

Ortadoğu’ya ve Mezopotamya’ya açılan kapı hüviyetinde olan Gaziantep, birçok köklü medeniyetin ve kültürün izlerini taşımaktadır. Türkiye’nin son yıllarda yakalamış olduğu başarı grafiği, Gaziantep’in yurt içi ve yurt dışında daha dikkatle izlendiği gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu çerçevede Kültür A.Ş. Gaziantep odaklı çalışmalarını sürdürürken, hizmeti daha nitelikli ve kültürümüzün geleneksel yanlarıyla desteklenmiş bir sunuma dönüştürmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki yenilikleri takip eder. Gerek organizasyonlarında gerek faaliyetlerinde bu yenilikleri uygular.

Alanındaki yenilikleri takip eden ve inovatif uygulamaları gerek kültürel alanlarda gerek sanat ve turizm alanında önemli bir aktör olmanın sorumluluğuyla hareket eder. Bu çerçevede Gaziantep’in kültürel ve sanatsal değerlerine duyarlı ve bu kadim değerleri yurt içinde ve yurt dışında tanıtmaya yönelik faaliyetlerine hız verir. Gaziantep’in son yıllarda Dünya şehirleri arasında yakaladığı başarı, tanınmışlık ve gelişmeler de şirketin misyon ve vizyonu çerçevesinde sorumluluk alanlarına girer. Kültür A.Ş., bütün bu sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek, medeniyetimizin önemli kentlerinden Gaziantep’e hizmet edecektir.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yerel yönetim anlayışındaki kültür ve sanata önem veren vizyonu, Gazi Kültür A.Ş.’nin ve diğer kültürel kurumlarının Gaziantep’in tanıtımındaki misyonunu ve önemini ortaya koymaktadır.

Gazi Kültür A.Ş. Gaziantep’in ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak, şehrin kültürünü çeşitli etkinlikler ile görünür kılmak için çalışmalar planlar. “Her Şey Gaziantep İçin” misyonuyla, Gaziantep kültürüne sahip çıkar ve elde ettiği kültürel birikimi sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarır.

Organizasyon

Konusuyla ilgili her çeşit organizasyon, menajerlik, pazarlama, düzenleme satışları yapmak. Yurt içinde ve yurdışında, tur organizasyonları, ulusal ve uluslararası düzeyde şenlik, festival, fuar, sergi, panayır, seminer, sempozyum, bilim, eğitim, kültür, sanat. kurs vb etkinlikler düzenlemek. Bu tür etkinliklere katılmak ve bu konuda kamu ve özel kuruluşlaria işbirliği yapmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde fuar, sergi, teşhir merkezi açmak ve bunlarla ilgili her türlü kültür ve sosyal etkinlik yapmak, organize etmek, işletebilmek. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, yetkili satıcılık, dağıtıcılık, bayilik, acentelik işlemleri yapabilmek.

Sinema, Tiyatro

Sinema, tiyatro, TV, video, film, pandomim, bale,opera gibi sözlü ve sözsüz gösteri ve sahne sanatları, resim, heykel, gravür, maket, karikatür, afiş, özgün baskı ve fotoğraf gibi görsel sanatlar; caz, klasik Türk ve Batı müziği, Türk Halk müziği ve pop müzik gibi dinleti sanatları; roman, hikaye, derleme, makale, röportaj gibi yazdı eserler; kültürümüzü, coğrafyamızı, tarihimizi, medeniyetimizi tanıttıncı turizm faaliyetleri; kısaca kültür, sanat, edebiyat, turizm alanlarında eğitici, öğretici, beğeni kazandırıcı ve tanıtıcı etkinliklerde bulunmak.

Dergi, Kitap, Gazete

Matbaacılık, basım, süreli-süresiz yayın, görsel işitsel işler yapabilmek. Dergi, gazete, kitap, afiş, broşür vb konularda her türlü basımevi matbaa, tasarım, dağıtım organizasyonları yapmak, kiralamak, işletebilmek, kiraya verebilmek. Türkçe ve yabancı dildeki basılı sözlü ve sözsüz görsel ve gösteri niteliğindeki tüm kültür ve sanat eserlerinin kitapların film, video, kaset, ses kaseti, CD ve CD-ROM’ların yurt içinde ve dışında üretimini, alımını, satımını, yayımını, basımını, çoğaltımını ve dağıtımını yapmak, yaptırmak.

İşletme, Ticaret

Bu organizasyon ve etkinlikler kapsamında her türlü mal- hizmet alımı ve yapım işlerini bizzat veya üçüncü kişiler vasıtası ile yapmak, yaptırmak, organizasyon, nakliye, ulaşım v.s. hizmetleri yapmak, yaptırmak, buralara iştirak etmek, bunlar için ihtiyaç duyulan her türlü makine tesisat, nakil araçları almak, satmak, kiralamak. Müze işletmeciliği yapmak, müze ile ilgili her türlü maket, eşya, figür, el sanatları ve hediyelik eşya gibi ürünleri satışını yapmak, almak, kiralamak, kiraya vermek, kitapçı, kafe ve kitap kale işletmeciliği yapmak , meydanlar ve alanların işletmeciliğini yapmak bu amaçla işbirliği anlaşmaları yapmak, kiralama yapmak, kiraya vermek ve her türlü ticari ilişki içine girmek.

Gaziantep

Gaziantep ilimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda çağdaş gereksinmelerini karşılamak ve düzenlemek, eğitim, bilişim araştırma ve geliştirme, kültürel sosyal ve benzeri etkinlikler içeren merkezler kurup işletmek, ilimizin daha çağdaş bir görünüm almasını ve daha güçlü ekonomik zenginliğine ulaşmasını sağlamak.

Diğer

Şirket konularıyla ilgili tüm atanlarda müşavirlik danışmanlık, etüt, proje, fizibilite ekspertiz, değerleme, denetleme çalışmaları yapabilmek, yaptırabilmek. Yönetsel, teknik fizibilite yapabilmek, raporlar hazırlatabilmek.

Araştırma geliştirme teknolojinin geliştirilmesi yeni bilgi elde etmeyi saklayacak çalışmalar yapmak. Mevcut ve yeni bilgilerle yeni sistem, süreç ve hizmetler üretmek, mevcut üretimleri geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak.

Gazianteple iligili her türlü yayın ve projenin gerçekleştirilebileceği malzeme ve materyalleri Yurt içinde ve yurt dışında görsel sanatlar, dinleti sanatları ile edebiyata, kültüre ve özellikle Gaziantep’e ilişkin her türlü sanatsal, kültürel ve entellektüel etkinliklerde bulunmak.

Reklam ve tanıtım hizmetleri vermek; film, afiş, broşür, vs. tanıtım malzemeleri üretmek ve satmak.

Diğer

Kültür, sanat, bilim ve teknoloji müze ve merkezleri, ofisleri ve atölyeleri açmak ve işletmek, işlettirmek.

Türkçe ve yabancı dildeki basılı, sözlü ve sözsüz, görsel ve gösteri niteliğindeki tüm kültür ve sanat eserlerinin üretimini, alımını, satımını, yayımını, basımını, çoğaltımını ve dağıtımını yapmak ve yaptırmak. Yayınlarının yurtiçinde ve yurtdışında dağıtımını ve ticaretini yapmak.

Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası organizasyonlar, birlikler, vakıflar, vs. oluşturmak ve bunlara üye olmak.bir araya getirmek

Gazianteple ile ilgili çalışma yapan ve proje üreten araştırmacıların eser ve projelerini yayına dönüştürmek.

Yurtiçi ve yurtdışında turizm hizmeti verme amaçlı faaliyetlerde bulunmak, seyahat düzenlemek, hediyelik eşya üretim ve ticareti yapmak.